در تاریخ 7 شهریور98،  استاندار محترم اصفهان جناب آقای دکتر رضایی  در شرکت بهیار صنعت سپاهان حاضر شدند و از توانمندی های جدید این شرکت رونمایی کردند. همچنین ایشان ضمن حضور در شهرک سلامت اصفهان از مرکز پرتودرمانی این شهرک که با دستگاه شتابدهنده خطی پزشکی بهیار تجهیز شده است، بازدید نمودند.