در تاریخ 30 بهمن 1398، از توانمندی ها و دستاورد های شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان با حضور وزیر محترم بهداشت، درمان آموزش پزشکی جناب آقای دکتر سعید نمکی و معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری و ریاست محترم سازمان غذا و دارو  جناب آقای دکتر شانه ساز، تقدیر شد.