در تاریخ 30بهمن98، از توانمندی ها ودستاورد های شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان با حضور وزیر محترم بهداشت،درمان آموزش پزشکی جناب آقای دکتر سعید نمکی ومعاون محترم علمی وفناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری وریاست محترم سازمان غذا ودارو  جناب آقای دکتر شانه ساز، تقدیر شد.